STADGAR 

Stadgar för Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm, KKF.  Antagna vid ordinarie årsmöte 2021 samt vid extra medlemsmöte 2022.